6 latki,  II budynek 

Grupa jest czynna w godzinach 8.00 – 17.00
W grupie pracują nauczycielki:  Justyna Czarnecka i Monika Kret oraz pani Iza.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

LISTOPAD

Rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym. Kształtowanie szacunku do symboli narodowych.
Zapoznanie z różnymi źródłami prądu, przekonanie o konieczności oszczędnego gospodarowania energią elektryczną.
Uwrażliwienie dzieci na bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
“Dodać – odjąć” – zapoznanie ze znakami matematycznymi +, -.
Doskonalenie umiejętności liczenia. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania elementów.
Uświadomienie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka.
„Zero”- wprowadzenie cyfry 0. Rozwijanie myślenia matematycznego
Więcej, mniej, czy tyle samo” – zapoznanie dzieci ze znakami >, <, =.
Doskonalenie techniki przeliczania. Wyrabianie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.
Wprowadzenie litery „d”, „D” , „y”, „Y”, „l’, „L”, „k”, „K”- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂