OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Państwa dzieci jest Przedszkole nr 100 w Warszawie, z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 16/18, 02-344 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola – Agnieszkę Wojtczak.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępce IOD, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl albo pisemnie na adres naszej siedziby, wskazane powyżej.

3. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dzieci w zakresie i celach związanych z realizacją celów statutowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dzieci w innych celach i w zakresie  szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do  przedszkola będziemy wykorzystywać:

 • na podstawie Państwa odrębnej zgody, w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – np. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • gdy jest to niezbędne w celu realizowania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 5 ust. 1 lit. b RODO)
 • zgodnie z przepisami prawa w celu wykonywania działalności placówki oświatowej, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, w tym gromadzenie informacji o osobach odbierających dzieci (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne do wykonywania przez przedszkole działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez przedszkole. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa podania uniemożliwia zrealizowanie świadczenia lub usługi).

 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
  • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
  • Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dzieci mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani  organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe i dane osobowe dzieci będą przechowywane/przetwarzane: W zależności od podstawy prawnej, na podstawie której zebraliśmy Państwa lub Państwa dzieci dane osobowe.
  • do momentu wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych do momentu cofnięcia zgody),
  • przez okres niezbędny do realizacji obowiązków i ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
  • przez okres wskazany w przepisach prawa,
  • przez okres niezbędny dla realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym.
 • Posiada Pan/Pani prawo :
  • dostępu do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  • sprostowania danych, gdy są nieprawidłowe,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych
  • przeniesienia danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

 • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych oraz Państwa dzieci narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH
Inspektor Danych Osobowych IDO Kamila Kutyła-Szpindler email: iod@dbfo-ochota.waw.pl
Zastępca Inspektora Danych Osobowych Agnieszka Falborska email: iod@dbfo-ochota.waw.pl

Aktualizacja 2023.05.10 – dane inspektora

Aktualizacja 2023.03.06 – dane Inspektora

INFORMACJA dotycząca ochrony danych osobowych i wizerunku podczas uroczystości w Przedszkolu Nr 100

Dyrektor Przedszkola nr 100 w Warszawie, przy ul. Częstochowskiej 16/18  informuje, że w czasie organizowanych na terenie przedszkola imprez i uroczystości otwartych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

Agnieszka Wojtczak dyrektor Przedszkola nr 100

Aktualizacja 2021.09.01 – dane dyrektora

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  4. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  5. informacje o przeglądarce użytkownika,
  6. Informacje o adresie IP.
 2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

 1. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Pho