OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Państwa dzieci jest Przedszkole nr 100 w Warszawie, z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 16/18, 02-344 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola – Agnieszkę Wojtczak.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępce IOD, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl albo pisemnie na adres naszej siedziby, wskazane powyżej.

3. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dzieci w zakresie i celach związanych z realizacją celów statutowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dzieci w innych celach i w zakresie  szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do  przedszkola będziemy wykorzystywać:

 • na podstawie Państwa odrębnej zgody, w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – np. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • gdy jest to niezbędne w celu realizowania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 5 ust. 1 lit. b RODO)
 • zgodnie z przepisami prawa w celu wykonywania działalności placówki oświatowej, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, w tym gromadzenie informacji o osobach odbierających dzieci (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne do wykonywania przez przedszkole działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez przedszkole. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa podania uniemożliwia zrealizowanie świadczenia lub usługi).

 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
  • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
  • Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dzieci mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani  organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe i dane osobowe dzieci będą przechowywane/przetwarzane: W zależności od podstawy prawnej, na podstawie której zebraliśmy Państwa lub Państwa dzieci dane osobowe.
  • do momentu wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych do momentu cofnięcia zgody),
  • przez okres niezbędny do realizacji obowiązków i ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
  • przez okres wskazany w przepisach prawa,
  • przez okres niezbędny dla realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym.
 • Posiada Pan/Pani prawo :
  • dostępu do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  • sprostowania danych, gdy są nieprawidłowe,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych
  • przeniesienia danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

 • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych oraz Państwa dzieci narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH
Inspektor Danych Osobowych IDO Kamila Kutyła-Szpindler email: iod@dbfo-ochota.waw.pl
Zastępca Inspektora Danych Osobowych Agnieszka Falborska email: iod@dbfo-ochota.waw.pl

Aktualizacja 2023.08.26

POLITYKA PRYWATNOŚCI – serwis internetowy

INFORMACJA dotycząca ochrony danych osobowych i wizerunku podczas uroczystości w Przedszkolu Nr 100

Dyrektor Przedszkola nr 100 w Warszawie, przy ul. Częstochowskiej 16/18  informuje, że w czasie organizowanych na terenie przedszkola imprez i uroczystości otwartych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

Agnieszka Wojtczak dyrektor Przedszkola nr 100

Aktualizacja 2021.09.01 – dane dyrektora

Informacja o plikach cookies