DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

• Przedszkole mieści się w dwóch budynkach otoczonych wspólnym ogrodzeniem. Do przedszkola można się dostać dwiema blokowanymi magnetycznie furtkami: od ulicy Nieborowskiej oraz od ulicy Częstochowskiej.
• Wejście do sekretariatu I budynek: należy wejść po schodach na taras (brak podjazdu, dostępna poręcz) i zadzwonić domofonem (klawisz z napisem SEKRETARIAT), drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Do sekretariatu wewnątrz budynku prowadzą schody z poręczą (brak podjazdu).
• Wejście do budynku II: jedna strona tarasu umożliwia wejście po schodach, druga strona tarasu zapewnia wjazd podjazdem. Do drzwi należy zadzwonić domofonem.

Oba budynki są dwupoziomowe. Dostęp na piętra możliwy jest po schodach z poręczami (brak podjazdów i windy). W budynkach nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, instrukcji w języku brajla itp.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Przedszkole nr 100 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole100.waw.pl.
Strona przedszkole100.waw.pl została zaprojektowana w taki sposób, by być dostępną dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami:

Przedszkole nr 100
02-344 Warszawa, ul. Częstochowska 16/18
sekretariatp100@idsl.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zgodność ze standardami:
Strona przedszkole100.waw.pl spełnia międzynarodowe wytyczne Web Content Accessibilty Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C), uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności serwisów internetowych. Nasz serwis jest dostępny dla większości osób, które z niego korzystają.
Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Wyłączenia:
• niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Opublikowano 28 sierpnia 2020 roku.

Zaktualizowano 24 marca 2021

Zaktualizowano 13 kwietnia 2022