Rozdział 1

Informacje o przedszkolu

§ 1

 1. Przedszkole Nr 100, zwane dalej „przedszkolem”, jest publicznym przedszkolem wielooddziałowym, działającym na podstawie ustawy Prawo Oświatowe.
 2. Siedzibą przedszkola jest budynek w Warszawie przy ul. Częstochowskiej 16/18

§ 2

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio

z budżetu miasta stołecznego Warszawa a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy miasta stołecznego Warszawa.

§ 3

 1. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Obsługę administracyjno-finansową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów

Ochota m.st. Warszawa.

 1. Przedszkole używa pieczęci pełnej nagłówkowej o treści:

Przedszkole Nr 100
02-344 Warszawa, ul. Częstochowska 16/18
tel. 822 12 52, 822 26 32
Regon 013006544 – EKD: 853212
NIP 526-23-99-135
oraz niepełnej o treści:
Przedszkole Nr 100
02-344 Warszawa,
ul. Częstochowska 16/18 tel. 822 12 52, 22 822 26 32

oraz logo: na niebieskim tle żółty domek z czerwonym dachem, żółtym słoneczkiem, dwiema schematycznymi postaciami dzieci ( chłopiec, dziewczynka) i napisu: przedszkole nr 100.

1

 1. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następującej skróconej nazwy przedszkola: Przedszkole nr 100.
 2. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej i elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.
 2. Przedszkole zapewnia wyżywienie.
 3. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

1) śniadanie,

2) drugie śniadanie,

3) obiad,

4) podwieczorek.

 1. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Jadłospisy planowanych posiłków ustala kierownik gospodarczy przedszkola w uzgodnieniu z kucharką, a zatwierdza dyrektor.
 3. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniana rodzicom, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, na tablicy ogłoszeń.
 4. Przedszkole nie jest placówką przygotowującą specjalistyczne diety żywieniowe.
 5. Na wniosek rodziców, poparty zaleceniem lekarza, przedszkole może przygotować posiłki dla dzieci z dietami żywieniowymi.
 6. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia przedszkolnego, zajęć otwartych itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor. Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych, odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób.
 7. Teren ogrodu przedszkola objęty jest nadzorem kamer CCTV w celu zapewnienia bezpiecznych warunków zabawy, wychowania i opieki. Sposób korzystania z nagrań regulują odrębne przepisy.
 8. Przedszkole prowadzi stronę internetową: www.przedszkole100.waw.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej.
 1. Prezentacja wizerunku dzieci na stronie internetowej odbywa się za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§ 5

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczno-wychowawcze.
 2. Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.
 3. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
 4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

1) pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci;

2) promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;

3) umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie

i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem przedszkolnym;

4) udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;

6) umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

7) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu

w oddziale przedszkolnym.

§ 6

 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.
 1. Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.
 2. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwację dzieci, oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.
 1. Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
 3. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 1. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom dzieci i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
 2. Plan pracy przedszkola na dany rok szkolny zawiera plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności.

§ 7

 1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.
 2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

1) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;

3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia

rewalidacyjne.

 1. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

§ 8

 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 1. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

§ 9

 1. Przedszkole organizuje zajęcia religii.
 2. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.
 3. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
 1. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 10

 1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych i niekierowanych a także swobodnych zabaw dzieci.
 1. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

1) przestrzeganie praw dziecka,

2) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy,

3) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci,

4) potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju,

5) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci,

6) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu,

7) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

 1. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka,

3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,

4) uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

Rozdział 3

Organy przedszkola

§ 11

 1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców.

§ 12

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:

1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, którym zarządza,

2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych,

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów,

4) dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto stołeczne

Warszawa,

5) przewodniczącego rady pedagogicznej Przedszkola nr 100,

6) organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola,

7) administratora danych osobowych.

 1. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.
 2. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola i realizacji przypisanych mu zadań.
 3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola,

przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

§ 13

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.
 3. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 100” który określa:

1) na jakiej podstawie działa rada pedagogiczna,

2) kto wchodzi w skład rady,

3) kto jest przewodniczącym rady, jego obowiązki,

4) prawa i obowiązki członków rady pedagogicznej,

5) tryb podejmowania uchwał i sposób ich protokołowania,

6) organizację zebrań,

7) sposób dokumentowania działań rady,

8) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

 1. Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 100 realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.

§14

 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.
 2. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców.
 3. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 100”.
 4. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach przedszkola.
 5. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.
 6. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w przedszkolu.

§ 15

 1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
 2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 4. Dyrektor, co najmniej raz w roku, organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych przedszkola.

§ 16

 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
 1. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
 2. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
 3. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

§ 17

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.
 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola,

2) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.

 1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
 2. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 3. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia poza terenem przedszkola.
 4. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.
 5. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci

w przedszkolu, rodzice powinni informować nauczycieli, dyrektora o wszystkich przypadkach wystąpienia wśród dzieci, uczęszczających do przedszkola, chorób zakaźnych i pasożytniczych.

 1. Przedszkole w trybie pilnym przekazuje rodzicom informacje o przypadkach wystąpienia u dzieci uczęszczających do przedszkola, chorób zakaźnych i pasożytniczych.

§18

 1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby upoważnione przez nich.
 2. Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić pełnoletnią osobę przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.
 1. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
 2. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić, kto odbiera dziecko z przedszkola.
 3. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 4. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.
 5. Dyrektor drogą zarządzenie określa szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, z uwzględnieniem:

1) sytuacji, które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postępowania w przypadku odmowy,

2) zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola,

3) trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.

§ 19

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

1) znajomości realizowanych programów i planów zajęć,

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania

i rozwoju,

3) pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci,

a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień,

4) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sal oddziałowych, organizacją uroczystości, wycieczek i dodatkowych zajęć,

5) wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.

 1. Obowiązkiem rodziców jest:

1) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo,

2) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

3) informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną,

4) współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb,

5) realizacja zaleceń nauczycieli, specjalistów, psychologa,

6) niezwłoczne informowanie o rezygnacji z przedszkola w formie pisemnej.

 1. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami:

1) zebrania ogólne, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku,

2) zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż 2 razy w roku,

3) konsultacje indywidualne, raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora,

4) uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny,

5) zajęcia otwarte dla rodziców, dwa razy w roku w każdym oddziale,

6) dni adaptacyjne po zakończeniu rekrutacji,

7) kącik informacji dla rodziców,

8) wystawy prac plastycznych dzieci,

9) kontakt mailowy.

§ 20

 1. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.30.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych, na wniosek dyrektora i rady rodziców, przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Dyrektor w terminie do 30 listopada sporządza wniosek o ustalenie przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola i przedstawia go do uzgodnienia radzie rodziców.
 4. Rada rodziców w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, zajmuje stanowisko w sprawie ustalenia przerwy w pracy przedszkola.
 5. Dyrektor, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przekazuje rodzicom informację o przerwie w pracy przedszkola w terminie do 30 stycznia roku szkolnego, którego przerwa dotyczy.
 6. Na wniosek dyrektora, za zgodą rodziców, uzgodnienie przerwy w pracy przedszkola, może odbyć się w innych terminach niż określone w ust. 3 i 5.
 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.
 1. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.
 3. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

§ 21

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci.

§ 22

 1. Przedszkole organizuje żywienie dzieci w przedszkolu.
 2. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.
 3. Rodzic ma prawo wybrać dla dziecka cztery lub trzy posiłki spośród wymienionych w § 4 ust. 3 .
 4. Szczegółowe warunki korzystania z posiłków, w tym wysokość opłat za posiłki określa zarządzenie Prezydenta miasta stołecznego Warszawa.
 5. Opłaty za posiłki wnosi się z góry, najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.
 6. W przypadku nieobecności dziecka opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności, o ile rodzic zgłosił nieobecność zgodnie z zarządzeniem Prezydenta miasta stołecznego Warszawa.
 7. Opłaty za korzystanie z usług przedszkola w tym za wyżywienie, należy wnosić przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy.

Rozdział 5

Nauczyciele i pracownicy przedszkola

§ 23

W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

 1. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:

1) nauczyciel wychowania przedszkolnego;

2) nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;

3) nauczyciel specjalista.

 1. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach:

1) pracownicy administracji – kierownik gospodarczy, sekretarka, intendent

2) pracownicy obsługi – woźna oddziałowa, kucharka, pomoc kuchni, dozorca

3) pomoc nauczyciela.

 1. W przedszkolu utworzono stanowisko wicedyrektora.

§ 24

1. Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola, zgodnie z jego charakterem określonym w statucie i odpowiadają za jakość pracy przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu dojrzałości szkolnej.

3. Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy w szczególności:

1) realizowanie programów pracy przedszkola w powierzonych mu zadaniach,

2) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn oraz przyczyn środowiskowych utrudniających dziecku funkcjonowanie w przedszkolu,

4) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej umożliwiającej dokonanie diagnozy funkcjonalnej w środowisku przedszkolnym,

5) komunikowanie się z rodzicami w sprawach rozwoju dzieci i osiąganiu kolejnych etapów dojrzałości szkolnej,

6) organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

7) opieka nad powierzoną salą zajęć oraz troska o znajdujący się w niej sprzęt i wyposażenie,

8) nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych.

9) do obowiązków nauczyciela należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych przedszkola w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom i osobom w granicach i przepisach prawa.

4. Do zakresu zadań nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej należy w szczególności:

1) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizowanie zintegrowanego działania i zajęć, określonych w programie,

2) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,

3) uczestniczenie w miarę potrzeb w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów,

4) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

5. Zakres zadań terapeuty pedagogicznego i logopedy w przedszkolu określają odrębne przepisy.

6. Do zakresu zadań wicedyrektora należy w szczególności:

1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym wymiarem godzin oraz odpowiedzialność za jej jakość,
2) współdziałanie z dyrektorem w planowaniu i organizacji nadzoru pedagogicznego,

3) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci,

4) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych,

5) szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora określa odrębny dokument.

7. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenie i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz przez instytucje wspomagające przedszkole.

8. Do zakresu zadań kierownika gospodarczego należy w szczególności:

1) planowanie i układanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym,

2) nadzór nad jakością produktów, właściwym funkcjonowaniem kuchni, wydawaniem posiłków dzieciom,

3) nadzór nad całością pomieszczeń i ich wyposażenia oraz ogrodu przedszkolnego w zakresie zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,

4) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych,

5) szczegółowy zakres obowiązków kierownika określa odrębny dokument.

9. Do zakresu zadań sekretarki należy w szczególności:

1) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych,

2) nadzór nad terminowością wykonywania przez wszystkich pracowników przedszkola badań lekarskich zgodnie z przepisami prawa ,

3) szczegółowy zakres obowiązków sekretarki określa odrębny dokument.

10. Do zakresu zadań intendenta związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom należy:

1) planowanie i organizacja zakupów – dbałość o jakość produktów wykorzystywanych w przedszkolu,

2) nadzór nad jakością produktów spożywczych, właściwym funkcjonowaniem kuchni, wydawaniem posiłków dzieciom,

3) nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków,

4) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych,

5) szczegółowy zakres obowiązków kierownika określa odrębny dokument.

11. Do zakresu zadań pomocy nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

dzieciom należy w szczególności:

1) pomoc nauczycielowi w prowadzeniu zajęć wychowawczo-dydaktycznych,

2) udział w spacerach i wycieczkach,

3) pomoc dzieciom w czynnościach higienicznych i samoobsługowych,

4) dbałość o dobry stan wyposażenia sali zajęć,

5) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych ,

6) szczegółowy zakres obowiązków pomocy nauczyciela określa odrębny dokument.

12. Do zakresu zadań kucharki należy w szczególności:

1) znajomość zasad zdrowego przyrządzania posiłków,

2) znajomość norm żywieniowych,

3) utrzymywanie porządku i czystości we wszystkich pomieszczeniach związanych z przygotowywaniem posiłków,

4) przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych,

5) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych,

6) szczegółowy zakres obowiązków kucharki określa odrębny dokument.

13. Do zakresu zadań pomocy kuchni należy w szczególności:

1) znajomość zasad zdrowego przyrządzania posiłków,

2) utrzymywanie porządku i czystości we wszystkich pomieszczeniach związanych z przygotowywaniem posiłków,

3) przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych,

4) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych,

5) szczegółowy zakres obowiązków pomocy kuchni określa odrębny dokument.

14 . Do zakresu zadań woźnej oddziałowej należy w szczególności:

1) pomoc nauczycielowi w prowadzeniu zajęć wychowawczo-dydaktycznych,

2) udział w spacerach i wycieczkach,

3) pomoc dzieciom w czynnościach higienicznych i samoobsługowych,

4) dbałość o dobry stan wyposażenia sali zajęć,

5) utrzymywanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach,

6) przestrzeganie zasad sanitarno-higienicznych związanych z podawaniem dzieciom posiłków,

7) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych,

8) szczegółowy zakres obowiązków woźnej oddziałowej określa odrębny dokument.

15. Do zakresu zadań dozorcy należy w szczególności:

1) prawidłowe zabezpieczenie powierzonego mienia, kontrolowanie właściwego

funkcjonowania urządzeń, sprzętów, instalacji zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi,

2) utrzymywanie porządku na terenie ogrodu przedszkolnego,

3) codzienny przegląd ogrodu przedszkolnego i stanu znajdującego się w nim sprzętu, zabezpieczanie piaskownic po zakończonej zabawie dzieci,

4) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych,

5) szczegółowy zakres obowiązków dozorcy określa odrębny dokument.

Rozdział 6

Prawa i obowiązki dzieci

§ 25

 1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy,

2) organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia,

3) życzliwego i podmiotowego traktowania,

4) przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze,

5) sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,

6) pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.

§ 26

1.Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1) uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,

2) respektowania poleceń nauczyciela,

3) kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych,

4) dbania o czystość i higienę osobistą,

5) dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience.

§ 27

Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci w przedszkolu w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej 3 miesiące i nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności.

Rozdział 7

Ceremoniał przedszkola

§ 28

 1. Ceremoniał przedszkola jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych o charakterze środowiskowym z użyciem symboli narodowych.
 2. Uroczystościami z użyciem symboli narodowych są:

1) święto odzyskania niepodległości

 1. Uroczystości przedszkolne, do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola składają się z części oficjalnej oraz części artystycznej.

§ 29

Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 30

 1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

§ 31

 1. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów przedszkola.
 2. Projekt uchwały o zmianie statutu przedszkola jest przedstawiany do wiadomości rady rodziców.
 3. Rada rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w terminie 21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.
 4. Dyrektor powiadamia organy przedszkola o każdej zmianie w statucie.

§ 32

Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej przedszkola.