Zapytanie ofertowe
– dotyczy zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł.

 1. Zamawiający:

Przedszkole nr 100, ul. Częstochowska 16/18, 02-344 Warszawa

 • Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont sal przedszkolnych w Przedszkolu nr 100

 • Miejsce i terminy składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 07.07.2023 r. do godz. 16.00.

Oferta powinna być dostarczona:

 • osobiście w wersji papierowej – w sekretariacie przedszkola
 • lub drogą elektroniczną skan dokumentu z podpisem osoby uprawnionej

na adres e-mail: p100@eduwarszawa.pl

Oferta powinna zawierać cenę przedmiotu zamówienia (netto/brutto).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Termin realizacji:

Wykonawca powinien zrealizować zamówienie w terminie

od 24.07.2023 r. do .25.08.2023 r.

 • Warunki zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

– cyklinowanie i lakierowanie podłogi w dwóch salach o powierzchni 62m² każda. Usunięcie listew przypodłogowych, naprawa ścian, położenie nowych listew,

– wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej– 10 sztuk – demontaż starych drzwi, poszerzenie otworów drzwiowych do 90 cm. Montaż nowych pełnych białych drzwi z obróbką, w tym jedne drzwi wzmocnione

– zdjęcie podłogi z klepek w sali ok. 60 m², wyrównanie podłoża, położenie nowej podłogi drewnianej, listwowanie,

– zdjęcie wykładziny PCV w pomieszczeniu ok. 55m², wyrównanie powierzchni, ułożenie podłogi z gresu antypoślizgowego R11, lub panele winylowe, montaż listew przypodłogowych,

– montaż drzwi w kabinach toalet dziecięcych,

– malowanie 2 sal – skrobanie ścian, sufitów, gruntowanie, malowanie, wymiana włączników, gniazdek, kratek wentylacyjnych, montaż drewnianych listew przypodłogowych,

– demontaż starych i montaż nowych osłon grzejnikowych, naprawa, malowanie parapetów,

– zabezpieczenie podłóg  i mebli

– przesuwanie mebli

– wywóz śmieci poremontowych

Przed przygotowaniem oferty należy bezwzględnie zapoznać się z zakresem i obszarem robót w miejscu wykonywanych prac remontowych (wizja lokalna). Cena ofertowa brutto jest ostateczną ceną ryczałtową brutto. Każdy zastosowany materiał budowalny musi posiadać certyfikaty i świadectwa o dopuszczeniu wyrobu do obrotu i stosowania na polskim rynku. Wykonawca powinien przedstawić kosztorys wykonywanych robót. Wykonanie odpowiednich pomiarów należy do Wykonawcy. Wykonawca powinien posiadać    udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu remontów w placówkach oświatowych.  
Za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót odpowiada Wykonawca.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.  Jeżeli w postępowaniu złożono oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców  do złożenia ofert dodatkowych. Jednakże, ceny w ofertach dodatkowych nie mogą być wyższe  niż w złożonych pierwotnie ofertach.

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty
130 000 złotych
– na stronie BIP Przedszkole nr 100 w Warszawie.

 • Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena – 85 pkt.
 • Długość gwarancji – 12 miesięcy -1 pkt., 24 miesiące – 8 pkt., 36 miesięcy – 10 pkt.
 • Funkcjonalność farby (np. zmywalność) – 5pkt.

Łącznie można zdobyć 100 pkt.

 • Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi mailowo. Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.