ZAPYTANIE OFERTOWE

 • dotyczy zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych
 1. Zamawiający:
  Przedszkole nr 100, ul. Częstochowska 16/18, 02-344 Warszawa
 2. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wymiana urządzeń sanitarnych w łazienkach dziecięcych i personelu w Przedszkolu nr 100 w Warszawie.
 3. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać do dnia: 06.11.2023 r. do godz. 14:00.
  Oferta powinna być dostarczona:
  – osobiście w wersji papierowej do sekretariatu przedszkola,
  – drogą elektroniczną skan dokumentu z podpisem osoby uprawnionej na adres e-mail: p100@eduwarszawa.pl
  Oferta powinna zawierać cenę przedmiotu zamówienia (netto/brutto).
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Termin realizacji:
  Wykonawca powinien zrealizować zamówienie w terminie od 13.11.2023 r. do 10.12.2023r.
 5. Warunki zamówienia:
  Zamówienie obejmuje:
 • demontaż starej armatury, dostawę i montaż 31 umywalek dziecięcych z bateriami umywalkowymi z termostatami i mieszalnikami zimnej/ciepłej wody (z czujnikiem podczerwieni/ wyłącznik czasowy) wraz z nowymi syfonami, śrubami montażowymi, gumami redukcyjnymi, zaworami przyłączeniowymi, obróbki silikonem, ewentualne uzupełnienie glazury w przypadku jej zniszczenia,
 • demontaż starej armatury, dostawę i montaż 17 misek sedesowych dziecięcych ze spłuczkami, wolnoopadającymi deskami sedesowymi, wężykami, zaworami odcinającymi, przyłączami kanalizacyjnymi,
 • demontaż starej armatury, dostawę i montaż 2 umywalek w łazienkach personelu z bateriami umywalkowymi wraz z nowymi syfonami, śrubami montażowymi, gumami redukcyjnymi, zaworami przyłączeniowymi, obróbki silikonem, ewentualne uzupełnienie glazury w przypadku jej zniszczenia,
 • demontaż starej armatury, dostawę i montaż 2 stelaży podtynkowych (typu: Geberit, Roca, Hansgrohe) wraz z miskami sedesowymi ze spłuczkami, deskami sedesowymi, wężykami, zaworami odcinającymi, przyłączami i odpływami kanalizacyjnymi w łazienkach personelu, zabudowa gips-karton, ułożenie glazury i brakującej terakoty (ok. 6 m. 2),
 • demontaż wewnętrznych drzwi i ościeżnic w toalecie personelu, naprawa ścian, malowanie,
 • zabezpieczenie powierzchni, wywóz zdemontowanej armatury, drzwi, gruzu oraz śmieci poremontowych, sprzątanie.
  Przed przygotowaniem oferty należy bezwzględnie zapoznać się z zakresem i obszarem robót w miejscu wykonywanych prac remontowych, w celu dokonania wizji lokalnej prosimy o kontakt telefoniczny z placówką tel. 22 822 12 52 wew. 6.
 • Cena ofertowa brutto jest ostateczną ceną ryczałtową brutto. Każdy zastosowany materiał budowlany musi posiadać certyfikat i świadectwo o dopuszczeniu wyrobu do obrotu i stosowania na polskim rynku. Wykonawca powinien przedstawić kosztorys wykonywanych robót. Wykonanie odpowiednich pomiarów należy do Wykonawcy. Wykonawca powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu remontów w placówkach oświatowych. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót odpowiada Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  Jeżeli w postępowaniu złożono oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Jednakże, ceny w ofertach dodatkowych nie mogą być wyższe niż w złożonych pierwotnie ofertach.
 • Prace mogą być prowadzone od godziny 16:00.
  Wybrane urządzenia wymagają zatwierdzenia kierownika placówki.
  Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych – na stornie BIP Przedszkola nr 100 w Warszawie.
 • Kryteria oceny ofert:
  Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
  Cena – 85 pkt.
  Długość gwarancji: 12 miesięcy – 1 pkt, 24 miesiące – 8 pkt., 36 miesięcy-10 pkt.
  Jakość urządzeń – 5 pkt.
  Łącznie można zdobyć 100 pkt.
 • Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
  O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi mailowo.
  Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy