REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

obowiązujący w Przedszkolu nr 100 w Warszawie

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez dzieci i dorosłych z ogrodu Przedszkola nr 100.
 2. Określone w regulaminie zasady służą przede wszystkim zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa przebywającym na placu zabaw dzieciom.
 3. Za rzeczy pozostawione na ogrodzie, przy wejściu do przedszkola pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności.

§ 2

Zasady korzystania z ogrodu przedszkolnego

 1. Ogród przedszkolny przeznaczony jest wyłącznie dla wychowanków przedszkola.
 2. Z ogrodu przedszkolnego dzieci korzystają pod opieką nauczyciela, który odpowiada za ich bezpieczeństwo. Dzieci  przebywają wyłącznie na wyznaczonych terenach.
 3. Przed wyjściem do ogrodu nauczyciele, pomoc nauczyciela, mają obowiązek sprawdzić stan techniczny znajdujących się na placu urządzeń i zabawek; wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić dyrektorowi, zabezpieczać lub w miarę możliwości usunąć z placu zabaw.
 4. Nauczyciele mają obowiązek ustalać z dziećmi zasady bezpieczeństwa oraz wymagać ich konsekwentnego przestrzegania.
 5. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie brama wjazdowa i furtki muszą być zamknięte.
 6. W ogrodzie mogą być organizowane zabawy oraz ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne, zawody. Na potrzeby organizowanych zajęć może być wnoszony dodatkowy sprzęt. Sprzęt jest czyszczony i dezynfekowany przez pracowników obsługi zgodnie z potrzebami (nie rzadziej niż raz w tygodniu).
 7. W razie wypadku w pierwszej kolejności należy udzielić pomocy poszkodowanemu dziecku, następnie powiadomić dyrektora oraz rodziców dziecka.
 8. W słoneczne dni dzieci powinny być zapatrzone w nakrycia głowy (np. czapeczki z daszkiem, chustki).
 9. Podczas pobytu w ogrodzie dzieci mogą korzystać z toalety w budynku wyłącznie pod opieką dorosłego.
 10. Osoba odbierająca dziecko z ogrodu zobowiązana jest do osobistego poinformowania nauczyciela o odebraniu dziecka.
 11. Rodzice, bądź osoby upoważnione do odbioru dziecka z ogrodu,  zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia terenu ogrodu po odebraniu dziecka.
 12. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.

Zabrania się w szczególności:

 • przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,
 • jeżdżenia przez osoby dorosłe po terenie ogrodu na rowerach/hulajnogach,
 • niszczenia sprzętów i urządzeń,
 • chodzenia w butach na obcasach po miękkich nawierzchniach (grozi zniszczeniem)
 • palenia papierosów,
 • zaśmiecania terenu,
 • niszczenia zieleni,
 • wprowadzania zwierząt.

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są rodzice, prawni opiekunowie i osoby pisemnie przez nich upoważnione oraz  pracownicy przedszkola.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola dla pracowników przedszkola, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez dyrektora przedszkola.