KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

  1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Przedszkole nr 100, reprezentowane przez Dyrektora.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1, z dopiskiem „IOD – dane osobowe”.
  • Monitoringiem wizyjnym w Przedszkolu nr 100 objęto: wejście na teren przedszkola od ul. Nieborowskiej, plac zabaw dzieci młodszych wzdłuż ul. Brwinowskiej oraz plac zabaw dzieci starszych wzdłuż ul. Częstochowskiej.
  • Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników.
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust.1 lit. e  RODO w związku z art. 108 a Prawa Oświatowego.
  • Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania przez 14 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
  • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 w Warszawie  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.