6 latki, II budynek


Grupa jest czynna w godzinach: 8.30 – 16.00
W grupie pracują nauczycielki: Maja Kazańczuk – Stępień, Natalia Godlewska, Ewa Wojtczak, nauczyciel wspomagający Iwona Fudalej

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ

Moje przedszkole

Droga do przedszkola

Co to jest czas?

Jacy jesteśmy

Dziecko:

Rozumie komunikaty przedstawione za pomocą dźwięków, gestów.

Podporządkowuje się regułom zabaw.

Korzysta ze sprzętu rekreacyjnego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

Zna zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu na placu zabaw. 

Potrafi wykonywać właściwe czynności na sprzęcie rekreacyjnym.

Reaguje na sygnały i polecenia.

Przyjmuje role i wypełnia powierzone zadania.

Zna znaczenie pojęć: reguły, zasady, kodeks.

Zna znaczenie ustalonych zasad.

Wie, dlaczego ważne jest stosowanie zasad.

Dokonuje samooceny w kontekście słabych i mocnych stron.

Potrafi ocenić – zinterpretować właściwe lub niewłaściwe zachowanie.

Potrafi współpracować z rówieśnikami.                                               

Potrafi nadać znaczenie słowom: proszę, przepraszam, dziękuję.

Potrafi używać zwrotów grzecznościowych.

Samodzielnie organizuje miejsce/warsztat pracy.

Bierze udział w zabawach i grach zespołowych.

Potrafi budować kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu.

Wypowiada zdania powiązane ze sobą logicznie.

Liczy na konkretach i próbuje określić liczbę przeliczonych przedmiotów.

Koduje i rozkodowuje elementy ilustracji.

Wypowiada się zdaniami pojedynczymi i rozwiniętymi.

Układa budowle przestrzenne z klocków według własnego pomysłu.

Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂