6 latki, II budynek


Grupa jest czynna w godzinach: 8.30 – 16.00
W grupie pracują nauczycielki: Maja Kazańczuk – Stępień, Natalia Godlewska, Ewa Wojtczak, nauczyciel wspomagający Iwona Fudalej

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

CZERWIEC

W CZERWCU U KUBUSIÓW
Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
Poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, warunków życia i zwyczajów
Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji.
Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości.
Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie.
Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość.
Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań.
Dokonywanie oceny postępowania oraz wzbogacenie słownictwa opisującego cechy charakteru.
Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości.
Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny.
Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.
Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów.
Doskonalenie umiejętności czytania.
Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej. Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.

Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu. Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie.
Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Program profilaktyczny Sanepidu, dotyczący ochrony przed kleszczami.

Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂