6 latki, II budynek


Grupa jest czynna w godzinach: 8.30 – 16.00
W grupie pracują nauczycielki: Maja Kazańczuk – Stępień, Natalia Godlewska, Ewa Wojtczak, nauczyciel wspomagający Iwona Fudalej

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

LUTY

Doskonalenie umiejętności odczytywania, nazywania i wyrażania stanów emocjonalnych.

 Wzbudzanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

 Dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych.

 Uświadomienie, że każdy ma prawo do popełniania błędów, szczególnie podczas nabywania nowych umiejętności.

 Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego w celu przewidywania skutków własnych działań.

Uświadomienie źródeł własnych lęków oraz kształtowanie aktywnej postawy w celu ich przezwyciężania i niwelowania.

 Budowanie uczucia zaufania i bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej.

 Ustalanie ciężaru przedmiotów.

 Doskonalenie orientacji w przestrzeni.

Wzbogacenie wiedzy o instrumentach muzycznych.

 Uwrażliwienie na piękno różnych gatunków muzycznych oraz kształtowanie upodobań i gustu w tym zakresie.

 Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych oraz kształcenie poczucia rytmu.

 Wykorzystywanie instrumentów i pomocy akustycznych do ilustrowania opowiadań, wierszy, zjawisk przyrodniczych.

 Rozwijanie słuchu muzycznego przez określanie cech utworów muzycznych, np. tempa, dynamiki.

 Rozbudzanie pod wpływem muzyki wyobraźni i zachęcanie do różnych form ekspresji – plastycznej, ruchowej, słownej.

 Kształtowanie kultury odbioru muzyki.

Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂